Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego

Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego

Celem działań Stowarzyszenia jest popularyzacja wartości kultury tradycyjnej we wszystkich jej przejawach, kształtowanie autentyczności odbioru tradycji, budzenie i pogłębianie zainteresowań muzyką, śpiewem, tańcem oraz innymi aktywnymi przejawami działalności artystycznej, propagowanie idei wielokulturowości i tolerancji kulturowej. Swoje cele realizuje poprzez: organizowanie różnych przedsięwzięć artystycznych oraz udzielanie pomocy w realizacji przedsięwzięć tego rodzaju; organizowanie ekspedycji etnograficznych i krajoznawczych; prowadzenie warsztatów; badanie przejawów kultury ludowej; popieranie samokształcenia w różnych dziedzinach artystycznych; utrzymywanie stałego kontaktu z innymi organizacjami o podobnych celach działania; dokonywanie nagrań na wszystkich nośnikach dźwięku, filmowych, wydawanie czasopism, publikacji książkowych i fonograficznych.

Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego
Telefon:
Strona internetowa: