[PL] Become a Guide of Inspiration

Regulamin (rezerwacja spaceru z przewodnikiem)

Zasady rezerwacji spaceru

 1. Rezerwacji spaceru z Przewodnikiem Inspiracji można dokonać elektronicznie korzystając z modułu rezerwacji na stronie internetowej lub kontaktując się pod wskazane numery telefonów oraz adresy e-mail.
 2. Dokonywać Rezerwacji Spaceru mogą wyłącznie:
  1. osoby fizyczne, które posiadają zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych w zakresie wystarczającym do dokonywania Rezerwacji i zawierania umów w zakresie korzystania z Usług;
  2. przedstawiciele osób prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, umocowani w zakresie wystarczającym do dokonywania Rezerwacji i zawierania umów w zakresie korzystania z Usług.
 3. Rezerwacji można dokonywać każdorazowo, podając dane Klienta określone w postanowieniach Regulaminu. 
 4. O przyjęciu rezerwacji Klient zostaje powiadomiony e-mailem.
 5. Klient zobowiązany jest do zgłoszenia chęci udziału w spacerze nie później niż na 3 dni – do planowanego dnia spotkania.
 6. Dokonanie rezerwacji spaceru potwierdza akceptację zapisów niniejszego Regulaminu.

Informatoive clause

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO – informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Lublin: dane adresowe – Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Pani/Pan może się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych w następujący sposób: za pośrednictwem e-mail: iod@lublin.eu lub pisemnie na adres Administratora danych.
 3. Pani/Pana dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail) przetwarzane będą w celu wysyłania elektronicznego potwierdzenia do Przewodnika Inspiracji o chęci odbycia spaceru. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie powoduje brak możliwości udziału w spacerach z Przewodnikiem Inspiracji.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 3 jest Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) udzielona w trakcie rezerwacji spaceru. Ma Pani/Pan prawo co cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pana/Pani danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
 5. Z danych osobowych będziemy korzystać przez okres realizacji celów określonych w pkt 3.
 6. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane wyłącznie Przewodnikowi Inspiracji, który jest odpowiedzialny za realizację wybranego przez Pana/Panią spaceru.
 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 8. Pan/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  • prawo dostępu do danych osobowych,  
  • prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych,  
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; informujemy, że w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku gdy zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, z wyjątkiem sytuacji, w których Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec tych interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem lub wykaże podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje mogą być składane z tytułu niewykonania, nienależytego wykonania usług lub wadliwego ich rozliczenia przez Przewodnika Inspiracji.
 2. Reklamacja powinna:
  • zostać złożona mailowo na adres przewodnik@lublin.eu,
  • zawierać przyczynę złożenia reklamacji oraz określać zakres żądania wobec Przewodnika Inspiracji,
  • zawierać aktualne dane Klienta.

Postanowienia końcowe

 1. Prezentowane na stronie internetowej www.przewodnik.lublin.eu informacje,materiały lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 i 1104), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Z 2018 poz. 1118) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.