Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu miastoinspiracji.lublin.eu

Biuro Rozwoju Turystyki Urzędu Miasta Lublin zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej miastoinspiracji.lublin.eu.
  • Data publikacji strony internetowej: 2020-08-31.
  • Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-08-31.
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-03-16.
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz dokumentacji dostarczonej przez wykonawcę strony. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Biurem Rozwoju Turystyki (Agnieszka Król), turystyka@lublin.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 466 38 50. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie oraz wskazanie sposobu kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Biuro Rozwoju Turystyki powinno zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Biuro Rozwoju Turystyki niezwłocznie poinformuje wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie będzie możliwe, Biuro Rozwoju Turystyki może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Biuro Rozwoju Turystyki odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna siedziby Biura Rozwoju Turystyki (ul. Jezuicka 1-3, 20-113 Lublin): Dojazd własnym pojazdem. Nie ma parkingu dla samochodów bezpośrednio przy budynku. Najbliższe parkingi płatne zlokalizowane są na placu archikatedralnym, ul. Lubartowskiej, ul. Kowalskiej, Placu Zamkowym, ul. Podwale. Na parkingach znajdują się wydzielone miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami. Dojazd transportem publicznym. W pobliżu budynku zlokalizowane są przystanki: przy ul. Królewskiej oraz przy ul. Tysiąclecia. Z przystanków trzeba pokonać kilkaset metrów do samego budynku. Biuro Rozwoju Turystyki znajduje się na parterze budynku przy ul. Jezuickiej 1/3. Przy wejściu do budynku nie ma udogodnień architektonicznych dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami. Żeby wejść do budynku, należy pokonać dwa schodki. Na parterze budynku brak dostosowanej łazienki. Informacje o dostępności architektonicznej wszystkich lokalizacji Urzędu Miasta Lublin. Istnieje możliwość bezpłatnego skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego po wcześniejszym umówieniu się pod adresem tlumaczpjm@lublin.eu lub poprzez połączenie z tłumaczem on-line.

Aplikacje mobilne

Biuro Rozwoju Turystyki Urzędu Miasta Lublin udostępnia następujące aplikacje mobilne: