Nabór 2022

Sezon Lublin 2022

Już wkrótce ruszy nabór dla Partnerów wydarzenia Sezon Lublin 2022!

Jak zostać Partnerem?

1. ZGŁOSZENIE

 • Zapoznaj się z Regulaminem Sezonu Lublin 2022 i treścią pliku Informacje dla Partnerów (m.in. o kryteriach, zobowiązaniach i świadczeniach), dostępnymi w sekcji Regulamin i Deklaracja Udziału
 • Wypełnij Deklarację Udziału do 6 maja 2022 roku, podając dane firmy, osobę do kontaktu z Organizatorem, opis usługi/produktu, które chcesz włączyć w ofertę akcji promocyjnej Sezon Lublin 2022 i  opis prowadzonej działalności (2-3 zdania promujące działalność).
 • Podpisz Klauzulę Informacyjną.
 • Deklarację udziału należy podpisać odręcznie i przesłać mailowo (sezon@lublin.eu) lub dostarczyć osobiście do Biura Rozwoju Turystyki przy ul. Jezuickiej 1-3.


2. OCENA FORMALNA

 • Wybór Partnerów akcji promocyjnej zostanie ogłoszony najpóźniej 11 maja 2022 roku za pośrednictwem strony internetowej Sezonu Lublin (sezon.lublin.eu).
 • Z Partnerami zostaną podpisane porozumienia.


3. REALIZACJA AKCJI PROMOCYJNEJ 

 • Od 1 czerwca do 31 października 2022 r.

Co zyskuje Partner Sezonu Lublin 2022?

Osoba dokonująca zgłoszenia wraz z przystąpieniem do Programu zyskuje tytuł Partnera Sezonu Lublin 2022 oraz szereg korzyści:

 • prezentację stałej całorocznej lub sezonowej oferty na miejskich stronach internetowych i w mediach społecznościowych, a także w materiałach drukowanych Sezon Lublin 2022;
 • udział w kampanii promocyjnej w mediach i mediach społecznościowych;
 • ekspozycję logo firmy na plakatach prezentowanych w siedzibach Partnerów i w przestrzeni miasta,
 • kierowanie ruchu turystycznego do siedzib i punktów prowadzenia działalności Partnerów.

Regulamin i Deklaracja Udziału

Pytania i odpowiedzi

Głównym celem Sezonu Lublin jest promocja oferty turystycznej miasta poprzez przybliżanie jego dziedzictwa kulturowo-historycznego i oferty usług turystycznych, jak również budowanie efektywnych form współpracy podmiotów zaangażowanych w rozwój turystyki w Lublinie.

Akcja tworzona jest przy udziale lokalnych partnerów, którzy w drodze zgłaszania przedstawiają swoją ofertę z zakresu turystyki, gastronomii, kultury, sportu i rekreacji i innych dziedzin związanych z obsługą ruchu turystycznego.

Chcemy podkreślić dostępność oferty sezonowej dla mieszkańców i turystów, dlatego w tym roku Sezon Lublin przybierze formę akcji promocyjnej. Uczestnicy będą korzystać ze stałej oferty Partnerów, za co w zamian otrzymają naklejki. Zebranie odpowiedniej liczby naklejek, będzie uprawniało ich do odbioru nagród.

Ofertę zgłoszoną do akcji promocyjnej Sezon Lublin 2022 mogą stanowić usługi lub produkty, które:

 • stanowią stałą ofertę Partnera (nie są stworzone na potrzeby akcji promocyjnej),
 • świadczone/dostępne są regularnie co najmniej w sezonie letnim,
 • ich wartość to co najmniej 20 zł.


Przykłady:

 • “zakup pamiątek za min. 20 zł”
 • “bilet wstępu do …”
 • “usługa przewodnicka po…”
 • “usługa gastronomiczna za min. 20 zł”

Zgłosić mogą się podmioty:

 • prowadzące na terenie Lublina zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie turystyki, kultury, gastronomii, hotelarstwa, sportu i rekreacji lub innych dziedzin związanych z obsługą ruchu turystycznego,
 • prowadzące działalność odpłatną na podstawie paragonów lub/i rachunków,
 • realizujące stałą, regularną ofertę co najmniej w okresie sezonu letniego.

Zgłaszać można się do 6 maja 2022 roku na jeden z dwóch sposobów:

 • mailowo na adres sezon@lublin.eu, wysyłając wydrukowaną, wypełnioną i odręcznie podpisaną Deklarację Udziału w postaci czytelnego skanu lub zdjęcia,

lub

 • osobiście, dostarczając wypełniony i odręcznie podpisany formularz do sekretariatu Biura Rozwoju Turystyki (ul. Jezuicka  1-3, wejście jak do informacji turystycznej).

Podmiot zgłaszający może zaproponować więcej niż jedną ofertę, ale każda z nich powinna zostać przesłana w odrębnej Deklaracji Udziału.

Zgłoszenia oceniane są pod względem formalnym tj. spełnienia warunków dotyczących podmiotu oraz proponowanej oferty.