Nabór

Sezon Lublin 2020 wirtualnie

Zakończyliśmy nabór do Sezonu Lublin 2020 wirtualnie. Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji – w 2021 roku! 

Mieszkańcy i turyści zainteresowani bliższym poznaniem Lublina zyskują:

 1. Możliwość zapoznania się z bogatą ofertą zwiedzania zabytków, obiektów historycznych i atrakcji turystycznych.
 2. Prezentację spacerów z przewodnikami, propozycje wycieczek rowerowych, wycieczek zmotoryzowanych lub spływów kajakowych.
 3. Materiały, które umożliwią zabawę w przestrzeni miejskiej w formie gier terenowych i questów.
 4. Nagrania wideo z warsztatami, które zachęcają do różnych aktywności we własnych domach.

Osoba dokonująca zgłoszenia wraz z przystąpieniem do Programu zyskuje prestiżowy tytuł – Partnera Sezonu Lublin 2020 wirtualnie oraz szereg korzyści:

 1. Prezentacja oferty turystycznej wraz z przybliżeniem całorocznej lub sezonowej działalności Partnera na dedykowanym portalu turystycznym.
 2. Około 20 ofert imprez online zostanie zakwalifikowana do nagrań wideo, które zostaną kompleksowo zrealizowane przez profesjonalnego Wykonawcę zapewnionego przez Organizatora.
 3. Dziesięć ofert wirtualnych spacerów zgłoszonych przez laureatów Programu Przewodnik Inspiracji przedstawiona zostanie w formie nagrań wideo.
 4. Laureaci Programu Miejsce Inspiracji zostaną zaprezentowani w indywidualnych nagraniach wideo, które promować będą ich działalność zgodnie z zaproponowaną w zgłoszeniu koncepcją.
 5. Udział w szeroko zakrojonej kampanii promocyjnej.
 1. ZGŁOSZENIE – Należy zapoznać się z Regulaminem Sezonu Lublin 2020, wypełnić odpowiedni Formularz Zgłoszeniowy (ogólny lub odrębny dla laureatów Programu Przewodnik Inspiracji lub laureatów Programu Miejsce Inspiracji) i odesłać w formie elektronicznej na adres Organizatora: sezon@lublin.eu do 17 czerwca 2020 roku.
 2. WYBÓR PARTNERÓW SEZONU LUBLIN 2020 WIRTUALNIE – Organizator przed upływem 30 czerwca 2020 roku powiadomi mailowo lub telefonicznie osoby, które zostały zakwalifikowane do Sezonu Lublin 2020.
 3. REALIZACJA PROGRAMU – Organizator skontaktuje się z osobami, które zostały zakwalifikowane zarówno do prezentacji oferty za pośrednictwem portalu turystycznego, jak i do nagrań wideo celem ustalenia szczegółowego harmonogramu dalszej współpracy. Organizator zastrzega sobie możliwość redakcji tekstu na portalu turystycznym. Scenariusz nagrań wideo zostanie omówiony wspólnie pomiędzy Partnerem, Organizatorem i Wykonawcą nagrań. Planowany termin zakończenia tego etapu to 31 sierpnia 2020 roku.
 4. SEZON LUBLIN 2020 WIRTUALNIE – prezentacja programu Sezonu Lublin 2020 wirtualnie oraz kampania promocyjna zaplanowane zostały na wrzesień 2020 roku.*

* Organizator zastrzega możliwość zmiany terminów w uzgodnieniu z Partnerami.

Regulaminy i formularze zgłoszeniowe

Pytania i odpowiedzi

Głównym celem Sezonu Lublin jest promocja oferty turystycznej miasta poprzez przybliżanie jego dziedzictwa kulturowo-historycznego i oferty usług turystycznych, jak również budowanie efektywnych form współpracy podmiotów zaangażowanych w rozwój turystyki w Lublinie.

Bogaty program wydarzenia tworzony jest przy udziale lokalnych partnerów, którzy w drodze zgłaszania imprez przedstawiają swoje propozycje odnoszące się do Programu Produktów Turystycznych wskazanych w Strategii Rozwoju Turystyki Miasta Lublin do 2025 roku.

Ze względu na epidemię COVID-19 i związane z tym ograniczenia, Sezon Lublin nie może odbyć się w dotychczasowej formie. W związku z tym, Organizatorzy podjęli decyzję o organizacji specjalnej, wirtualnej edycji Sezonu Lublin 2020.

Idea Sezonu Lublin 2020 zakłada realizację imprez wirtualnych w atrakcyjnej formie pakietów lub nagrań wideo, które zostaną przedstawione za pośrednictwem dedykowanego, lubelskiego portalu turystycznego. Jednocześnie, zaplanowana jest kampania promocyjna z wykorzystaniem rożnych narzędzi marketingowych.

Przykładowe kategorie Imprez:

 • spacery z przewodnikiem (przedstawienie trasy spaceru wraz z krótkim opisem miejsc na trasie)
 • zwiedzanie zabytków, obiektów historycznych, miejsc pamięci., atrakcji turystycznych (opis wybranego miejsca)
 • wycieczki rowerowe (opis wycieczki wraz z przedstawieniem jej trasy)
 • wycieczki zmotoryzowane (opis wycieczki wraz z przedstawieniem jej trasy)
 • spływy kajakowe (opis unikalnych walorów trasy spływu)
 • prelekcja, wystąpienie tematyczne (artykuł na wybrany temat)
 • gry miejskie i questy (materiał do pobrania wraz z ewentualną instrukcją)
 • warsztaty (opis aktywności, którą odbiorcy mogą wykonać samodzielnie)

Partner Sezonu Lublin 2020 to tytuł nie tylko wiążący się z prestiżem i uznaniem prezentowanej Imprezy za atrakcyjny, kreatywny produkt turystyczny w pełni spójny z budowaną już od 12 lat marką Lublina Miasto Inspiracji, ale też wymierne korzyści promocyjne podczas trudnego sezonu turystycznego w cieniu epidemii COVID-19.

Partnerzy Sezonu Lublin 2020 i ich imprezy będą prezentowane na dedykowanej stronie portalu turystycznego, dzięki któremu ich oferta będzie prezentowana w zestawieniu najlepszych, polecanych przez Miasto Lublin w ramach Sezonu Lublin 2020 produktów turystycznych Lublina skierowanych do mieszkańców miasta i regionu, podróżujących w tym roku zgodnie z ideą bycia turystą we własnym miejscu zamieszkania, jak również turystów z kraju, którzy wg wszelkich prognoz w tym roku wybiorą Polskę na miejsce spędzania urlopu.

Sezon Lublin 2020 będzie wsparty analogiczną – w formie online – kampanią promocyjną skierowaną do dwóch grup docelowych tegorocznej edycji: mieszkańców Lublina i okolic oraz turystów krajowych. Dokładny zasięg kampanii zaprojektujemy na podstawie na bieżąco zbieranych danych o ruchu turystycznym odradzających się po zamrożeniu branży, by maksymalnie zwiększyć skuteczność działań promocyjnych. Pomoże w tym bezpośrednia współpraca Lublina z 13 (dane na 22.05.2020) największymi miastami kraju w ramach akcji #LublinIsReady.

Materiały wideo powstałe w ramach Sezonu Lublin 2020 będą również wykorzystywane do promocji potencjału turystycznego miasta po zakończeniu tegorocznej edycji, więc promowanie Partnerów nie zakończy się z ostatnim dniem Sezonu Lublin 2020.

Do 17 czerwca br. należy wypełnić Formularz Zgłoszeniowy oraz odesłać go na adres sezon@lublin.eu.

Ofertę imprezy online mogą złożyć osoby reprezentujące szeroko pojętą branżę turystyczną, tj. przedsiębiorstwa świadczące usługi turystyczne, organizacje pozarządowe, instytucje kultury, biura podróży, obiekty gastronomiczne oraz obiekty noclegowe. Organizator zakłada również w ramach Sezonu Lublin 2020 specjalną edycję dla laureatów Programu Miejsce Inspiracji oraz Programu Przewodnik Inspiracji.

Organizator wybierze na podstawie kryteriów merytorycznych opisanych w Regulaminie Sezonu Lublin 2020 najatrakcyjniejsze Imprezy online, które zostaną zaprezentowane na dedykowanym, lubelskim portalu turystycznym. Ponadto, spośród zakwalifikowanych zgłoszeń zostanie wybranych dwadzieścia, które zostaną przedstawione w formie nagrań wideo. Za realizację profesjonalnego nagrania wideo odpowiada Organizator.

Tak. Podmiot zgłaszający może zaproponować dowolną liczbę imprez online, ale każda z nich powinna zostać przesłana w odrębnym Formularzu Zgłoszeniowym.

Treść akordeonu

Organizator podejmie decyzję o zakwalifikowaniu imprezy online do Sezonu Lublin 2020 na podstawie opisów zawartych przez Zgłaszającego w Formularzu oraz w oparciu o kryteria merytoryczne wskazane w Regulaminie.

Rekomendowane jest przedstawienie opisów w sposób szczegółowy, uzasadniający atrakcyjność przedstawionej koncepcji i umożliwiający ocenę dostępności usług oferowanych przez Zgłaszającego dla mieszkańców i turystów.

Zgodnie z punktem 15 Regulaminu Sezonu Lublin, kryteria merytoryczne oceny ofert to:

 1. TEMATYKA – scenariusz nawiązujący do nieszablonowych historii, ciekawostek, opowieści i form przekazu zachęcających odbiorców Imprezy do przyjazdu do Lublina w  celach turystycznych,
 2. KREATYWNOŚĆ – koncepcja prezentacji Imprezy (rekomendowane są pomysły, które można przedstawić w atrakcyjnej formie nagrania wideo trwającego do 10 minut),
 3. DOŚWIADCZENIE I DOSTĘPNOŚĆ usług turystycznych świadczonych przez Zgłaszającego,
 4. SPÓJNOŚĆ – nawiązanie do Programu Rozwoju Produktów Turystycznych Miasta Lublin zgodnie ze Strategią Rozwoju Lublina do 2025 roku,
 5. BUDŻET (kryterium dotyczy Imprez odpłatnych) – racjonalność budżetu Imprezy.

Organizator ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem dedykowanego portalu turystycznego, na którym przedstawione zostaną oferty Partnerów. Ponadto, Organizator odpowiada za zapewnienie Wykonawcy odpowiedzialnego za kompleksową realizację nagrań wideo oraz za kampanię promocyjną. Organizator będzie również dążył do zapewnienia bezpłatnej dostępności obiektów, w których będą realizowane nagrania wideo.

W związku z powyższym, ewentualne koszty związane z realizacją imprez online powinny zostać ograniczone do kosztów osobowych.

Nie. Zapraszamy do składania ofert na imprezy online dostępne również w wersji angielskiej i ukraińskiej (natomiast formularz zgłoszeniowy musi być uzupełniony w języku polskim).

Partnerzy wybrani do nagrania wideo, którzy zaproponowali imprezę online w wersji obcojęzycznej, będą musieli przygotować tłumaczenie do napisów do filmu w języku polskim.

Tak. Wszystkie nagrania wideo będą posiadały napisy w języku polskim. Jeżeli w celu zapewnienia pełnej dostępności filmu (np. pokazującego imprezę warsztatową) niezbędne będzie dodatkowe tłumaczenie na PJM, to będzie ono zapewnione.

Tak, Partner ma obowiązek zapewnić dostępność usług opisanych w Formularzu (część II. OFERTA TURYSTYCZNA ZGŁASZAJĄCEGO). Oferty zakwalifikowane do Sezonu Lublin 2020 zostaną zaprezentowane na dedykowanym portalu turystycznym. W każdym momencie Organizator będzie miał możliwość aktualizacji treści zawartych na stronie po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby przez Partnera.