Regulamin

Regulamin Programu

Nabór do Programu

Program skierowany jest zarówno do osób zawodowo zajmujących się oprowadzaniem grupowym lub indywidualnym jak i tych, którzy to zajęcie traktują jako dodatkowe. Wyłonienie uczestników Programu nastąpi na podstawie trójetapowego procesu weryfikacji prowadzonego przez zespół ekspertów. Osoby wyróżnione specjalnym tytułem będą gwarantowały profesjonalizm w przybliżaniu historii i dziedzictwa miasta, ale też zaproponują odkrywanie Lublina na nowo w oparciu o unikatowe oferty. Koncepcja Programu „Przewodnicy Inspiracji” wynika z założeń przyjętych w Strategii Rozwoju Turystyki Miasta Lublin do 2025 roku oraz Strategii Marki Lublin.

Pierwszy etap procedury weryfikacji zakłada samodzielne zgłaszanie się osób chętnych do wzięcia udziału w Programie za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego, który dostępny jest do pobrania na stronie internetowej www.przewodnik.lublin.eu. Osoby zakwalifikowane do drugiego etapu wezmą udział w teście sprawdzającym wiedzę ogólną z historii Lublina oraz podstawową znajomość oferty turystycznej i kulturalnej miasta. Osoby, które przeszły wcześniej szkolenie przewodnickie zakończone egzaminem zostają zwolnienie z tego etapu. Trzeci etap kwalifikacji do Programu przeprowadzony zostanie przez komisję programową, która podczas indywidualnego spaceru dokona ostatecznej oceny zgłoszonej oferty turystycznej w odniesieniu do celów i kryteriów Programu.

Panorama Starego Miasta

Co zyskuje Uczestnik Programu Przewodnicy Inspiracji?

 • prestiżowy tytuł Przewodnika Inspiracji nadany mu w imieniu Miasta Lublin;
 • prezentację sylwetki Przewodnika Inspiracji wraz z opisem jego oferty turystycznej umieszczoną na dedykowanym portalu www.przewodnik.lublin.eu zarządzanym i promowanym przez Urząd Miasta Lublin;
 • włączenie do planu działań marketingowych mających na celu promocję oferty turystycznej Miasta Lublin;
 • uczestnictwo w szeregu realizowanych w Programie spotkaniach, szkoleniach i inicjatywach.

Jak dołączyć do Programu Przewodnicy Inspiracji?

Procedura kwalifikacji w 4 krokach:

 1. ZGŁOSZENIE – Należy zapoznać się z Regulaminem Programu Przewodnicy Inspiracji, wypełnić Formularz Zgłoszeniowy do Programu i odesłać na adres Organizatora. (Terminy nadsyłania zgłoszeń będą umieszczane i aktualizowane na stronie).
  Zgłaszający powinien złożyć prawidłowo wypełniony i podpisany Formularz Zgłoszeniowy w wersji papierowej w Biurze Rozwoju Turystyki Urzędu Miasta Lublin przy ul. Filaretów 44 lub pocztą (decyduje data wpływu do Biura).
 2. TEST Z WIEDZY O MIEŚCIE – Organizator przed upływem (Terminy powiadomienia będą umieszczane i aktualizowane na stronie) powiadomi osoby, które zostały zakwalifikowane do drugiego etapu o zasadach przystąpienia do testu z wiedzy ogólnej o mieście. Uczestnik po uzyskaniu instrukcji od Organizatora będzie miał 2 tygodnie na przystąpienie do testu, którego wynik zostanie mu niezwłocznie przekazany po uzupełnieniu wszystkich odpowiedzi.
  Uwaga: Osoby, które przeszły szkolenie przewodnickie na miasto Lublin zakończone egzaminem zostają zwolnione z etapu drugiego i automatycznie przechodzą do etapu trzeciego.
 3. SPACER Z KOMISJĄ PROGRAMOWĄ – Organizator skontaktuje się z osobami, które zostały zakwalifikowane do trzeciego etapu oraz wspólnie ustali termin spaceru z Komisją Programową celem oceny zgłoszonej Oferty Turystycznej.
 4. OGŁOSZENIE UCZESTNIKÓW PROGRAMU PRZEWODNIK INSPIRACJI oraz podpisanie porozumień o współpracy.